Privacy Verklaring SharkMark B.V.

Op deze pagina treft u de Privacy Verklaring aan van SharkMark B.V. (SHARKMARK).

SHARKMARK is een Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in  het ontwikkelen van oplossingen en tools voor consultants en leidinggevenden om hen zo goed mogelijk te faciliteren bij het verbeteren van organisaties. Deze oplossingen zijn gericht op het creëren van meer draagvlak, meer inzicht en meetbare resultaten, door spel mechanismes en bewezen methodieken te combineren tot unieke serious games.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van SHARKMARK en haar dochtermaatschappijen, tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacy verklaring hanteren. 

Algemeen

Wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met SHARKMARK of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) SHARKMARK, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is SharkMark B.V., Atoomweg 6B 9743 AK Groningen. De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

SHARKMARK vindt het belangrijk om de uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. SHARKMARK houdt zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door SHARKMARK worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;

  • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;

  • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van SHARKMARK of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;

  • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van SHARKMARK;

  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;

  • Om het inloggen via (social media) diensten van derde partijen mogelijk te maken;

  • Om u gerichte vacatures/advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan SHARKMARK op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;

  • Om te voldoen aan de op SHARKMARK van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van SHARKMARK.

Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende SHARKMARK producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere SHARKMARK producten en/of diensten.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot de SHARKMARK organisatie behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door SHARKMARK worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat SHARKMARK op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. SHARKMARK zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan SHARKMARK uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw vacature/advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die SHARKMARK ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal SHARKMARK uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Bij gebruik van de digitale diensten van SHARKMARK kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de SHARKMARK Cookie Verklaring.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van SHARKMARK-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een digitale dienst van SHARKMARK terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Voor digitale diensten van SHARKMARK waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat SHARKMARK de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens

SHARKMARK respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van SHARKMARK. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van SHARKMARK, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. SHARKMARK spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van

onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

SHARKMARK is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan SHARKMARK.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door SHARKMARK zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van SHARKMARK via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

SharkMark B.V.

Atoomweg 6B

9743 AK Groningen.

U kunt ook een e-mail sturen naar lammert@sharkmark.com.

Wijziging van deze Privacy Verklaring

SHARKMARK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.